สภ.แม่กา จว.เชียงใหม่ Maeka Police Station โทร.053-366204

พ.ต.อ.สุวิทย์ ล้วนประเสริฐ
ผกก.สภ.แม่กา จว.เชียงใหม่Brand

: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

Brand

: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

เกี่ยวกับหน่วยงาน - ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

เกี่ยวกับหน่วยงาน
วิสัยทัศน์
เป็นตำรวจมืออาชีพ เพื่อความผาสุกของประชาชน สถานีตำรวจภูธรแม่กา ต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า จว.เชียงใหม่ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 543 หมู่ที่ 3 อ.ดอยเต่า จว.เชียงใหม่ 50260 โทร. 053-366204 LINE ID : maekapatrol191 โดยมีเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ 2 ตำบล คือ ตำบลดอยเต่า จำนวน 10 หมู่บ้าน และตำบลโปงทุ่ง จำนวน 11 หมู่บ้าน มีจำนวนประชากรทั้งหมด ทั้งหมด 13,147 คน แยกเป็นชาย 6,679 คน หญิง 6,678 คนโดยมีพื้นที่ทั้งสิ้น 591,869 กิโลเมตร


พันธกิจ
1. ถวํายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินีพระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศํานุวงศ์ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะให้บังเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 2. บังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรม รักษาควํามสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของราชอาณาจักร 3. ปฏิรูประบบงานตำรวจให้โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้


ประวัติความเป็นมา
สถานีตำรวจภูธรแม่กา ได้ก่อตั้งครั้งแรกประมาณ ปี พ.ศ. 2507 โดยมีข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเป็นหัวหน้าสถานีในขณะนั้น ต่อมาจึงปรับมาเป็นชั้นสัญญาบัตรระดับรองสารวัตรเป็นหัวหน้าสถานี  ปี พ.ศ. 2550 ได้ยกฐานะเป็นระดับสารวัตรเป็นหัวหน้าสถานีฯ  ปี พ.ศ. 2554 ได้ยกฐานะเป็นระดับสารวัตรใหญ่เป็นหัวหน้าสถานี โดยมี พ.ต.ท.ธงชัย กรรณิกาเป็นหัวหน้าสถานี  ปี พ.ศ. 2555 ได้ยกฐานะเป็นระดับผู้กำกับการเป็นหัวหน้าสถานี  ปี พ.ศ. 2557 โดย มีพ.ต.อ.วาทยุทธ สิงห์ไฝแก้ว เป็นผู้กำกับการเป็นหัวหน้าสถานี  ปี พ.ศ. 2558 โดย มี พ.ต.อ.ศุภัช จันทรศัพท์ เป็นผู้กำกับการเป็นหัวหน้าสถานี  ปี พ.ศ. 2559 โดย มี พ.ต.อ.สานิตย์ จันทร์ดี เป็นผู้กำกับการเป็นหัวหน้าสถานี  ปี พ.ศ. 2560 โดย มี พ.ต.อ.ชวลิต หน่อคำ เป็นผู้กำกับการเป็นหัวหน้าสถานี  ปี พ.ศ. 2562 โดย มี พ.ต.อ.สุวิทย์ ล้วนประเสริฐ เป็นผู้กำกับการเป็นหัวหน้าสถานี

หมู่ 3 ต.แม่สา อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 50260
โทรศัพท์ : 053-366204    โทรสาร :
---------------------------------------------
Copyright @ 2016. Department of ICT POLICE, Chiang Mai Provincial Police.

^Top