สภ.แม่กา จว.เชียงใหม่ Maeka Police Station โทร.053-366204

พ.ต.อ.สุวิทย์ ล้วนประเสริฐ
ผกก.สภ.แม่กา จว.เชียงใหม่Brand

: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

Brand

: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

เกี่ยวกับหน่วยงาน - ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

เกี่ยวกับหน่วยงาน

แผนพัฒนางานจเรตำรวจแห่งชาติ

(๑) ฝ่ายธุรการและกำลังพล มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานประชาสัมพันธ์ งานการประชุม งานสวัสดิการ งานกำลังพล งานประวัติ งานคดีและวินัย และงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของสำนักงานจเรตำรวจ และกองบังคับการอำนวยการ (๒) ฝ่ายยุทธศาสตร์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร์ งานแผนงาน งานงบประมาณ และงานวิจัยและงานติดตามประเมินผลของสำนักงานจเรตำรวจ (๓) ฝ่ายส่งกำลังบำรุง มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี งานพัสดุและยานพาหนะ ตลอดจนงานพลาธิการ (๔) ฝ่ายติดตามประเมินผล มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิจัยและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการต่าง ๆ (๕) ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ และงานนิติการ (๖) ศูนย์จริยธรรมและจรรยาบรรณ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ ให้คำปรึกษาแนะนำหน่วยต่าง ๆ ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ

หมู่ 3 ต.แม่สา อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 50260
โทรศัพท์ : 053-366204    โทรสาร :
---------------------------------------------
Copyright @ 2016. Department of ICT POLICE, Chiang Mai Provincial Police.

^Top