สภ.แม่กา จว.เชียงใหม่ Maeka Police Station โทร.053-366204

พ.ต.อ.สุวิทย์ ล้วนประเสริฐ
ผกก.สภ.แม่กา จว.เชียงใหม่Brand

: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

Brand

: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

เกี่ยวกับหน่วยงาน - ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

เกี่ยวกับหน่วยงาน

นโยบายผู้บัญชาการ

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี แนวโน้มสถานการณ์ ความต้องการของประชาชน และเกิดความต่อเนื่องกับนโยบายการบริหารราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการตำรวจภูธรภาค 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดังนี้ 1.ปกป้อง เทิดทูน และพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ 2.รักษาความมั่นคงของชาติ 3. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกระดับ 4. ป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด 5. พิทักษ์รับใช้ให้บริการประชาชนในทุกมิติทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการอำนวยความยุติธรรมเพื่อให้ตำรวจเป็นที่พึ่งพาของประชาชนได้อย่างแท้จริง 6.อำนวยการจัดการจราจรอย่างเป็นระบบ ทันสมัย ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 7.บริหารจัดการให้ตำรวจดำรงชีพได้อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และเป็นที่รักของประชาชน 8.เตรียมความพร้อมสูงสุดเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

หมู่ 3 ต.แม่สา อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 50260
โทรศัพท์ : 053-366204    โทรสาร :
---------------------------------------------
Copyright @ 2016. Department of ICT POLICE, Chiang Mai Provincial Police.

^Top